NL | FR

Privacyverklaring

1. PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden beheerd door “MOBIVET” via diensten (platformen) van onze firma waarvan u gebruik maakt op basis van een bestaande contractuele relatie tussen U en MOBIVET.

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

In deze privacyverklaring hebben persoonsgegevens betrekking op informatie of deeltjes informatie die het mogelijk maken om u te identificeren. Een identificeerbaar persoon is iemand die geïdentificeerd kan worden, het zij direct of indirect, in het bijzonder door het verwijzen naar een identificatienummer of naar één of meerdere factoren die gelinkt zijn aan fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Een typisch voorbeeld van persoonlijke gegevens zijn uw naam en emailadres.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

We verzamelen persoonsgegevens vanuit de volgende bronnen:

1) Alle persoonsgegevens die u zelf inbrengt / beheert op platformen (die door ons werden ontwikkeld en waarvoor wij instaan voor het onderhoud en ondersteuning) waarvan u gebruik maakt op basis van een bestaande contractuele relatie tussen U en MOBIVET.

2) Persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u een website bezoekt die door ons beheerd wordt

De persoonsgegevens worden enkel bewaard en verwerkt voor de periode die vereist is om het doel van de verwerkingen te bereiken. Daarna worden de gegeven door ons gewist of ge-anonimiseerd.

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij dragen privacy hoog in het vaandel.

Uw persoonsgegevens worden aan GEEN derden (noch fysieke personen, noch rechtspersonen) doorgegeven. Wij verkopen geen gegevens, wij stellen aan niemand gegevens ter beschikking.

Hier is slechts één uitzondering op: uw (facturatie) gegevens worden door ons ter beschikking gesteld aan ons boekhoudkantoor. Uw factuurgegevens worden hen ter beschikking gesteld met als enige doel dat zij onze boekhouding kunnen voeren.

Onze personeelsleden en aangestelden met wie wij een contractuele arbeidsrelatie hebben hebben volledige toegang tot uw bestanden, met onderstaande doeleinden (deze opsomming is limitatief):

  • U ondersteuning te kunnen bieden bij het oplossen van uw vragen / problemen
  • de verdere ontwikkeling van de platformen mogelijk te maken
  • voor test doeleinden
  • voor onderhoudswerkzaamheden

We verkopen (of verhuren) geen persoonsgegevens aan andere dienstenverleners. In geen geval delen wij uw gegevens delen met derde partijen die niet voldoen aan de GDPR.

5. NAAR WAAR TRANSFEREREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen binnen de Europese Unie. We transfereren enkel persoonsgegevens aan onze contractuele dienstverleners die ons bijstaan bij het onderhoudswerkzaamheden indien zij voldoen aan art. 44 en volgende van de GDPR.

6. WELKE RECHTEN HEEFT U?

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “MOBIVET” met uw persoonsgegevens maken.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “MOBIVET”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “MOBIVET” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Voor zover het platform waarvan u gebruik maakt U de mogelijkheid biedt om dit zelf te doen, dient u dit evenwel zelf te doen. Dit recht kunt U zelf uitoefenen aangezien u toegang heeft tot het platform waarvan u gebruik maakt. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Opmerking: wij gebruiken noch uw persoonsgegevens, noch enige andere gegevens die door U in het platform ingebracht worden voor direct marketing doeleinden.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “MOBIVET” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. Wij stellen electronische bestanden enkel ter beschikking aan partijen met wie wij zelf een contractuele relatie hebben.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “MOBIVET” daartoe te contacteren per e-mail naar info(at)mobivet.be of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op het platform waarvan u gebruik maakt, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens maakt NIET het voorwerp uit van profiling en wordt door “MOBIVET” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Juridische procedures

De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.

De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Veiligheidsmaatregelen

“MOBIVET” heeft veiligheidsmaatregelen uitgewerkt die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de ongewenste kennisgeving aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “MOBIVET” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website (of ons platform) van de computer waarop u werkt, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

HET IS NIET TOEGESTAAN OM AANMELDGEGEVENS VAN ONZE PLATFORMEN VRIJ TE GEVEN AAN DERDEN!

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing van deze verklaring wordt onderaan op deze pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker het gebruik van de applicatie / website / platform onmiddellijk stop te zetten. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Versiedatum van dit document: 5 april 2018